Điều khiếu nại IN được dùng trong SQL server (Transact-SQL) để sút thiểu việc phải sử dụng vô số điều kiện OR trong những lệnh SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE.

Cú pháp đk IN

biểu thức IN (giá trị 1, giá trị 2, … quý giá n);

Tên phát triển thành hoặc quý hiếm biến

biểu thức

Giá trị nhằm kiểm tra

giá trị 1, quý giá 2, … quý hiếm n

Các giá trị để bình chọn với biểu thức

Lưu ý

Điều kiện IN vào SQL Server đã trả về các bản ghi lúc biểu thức có giá trị là quý hiếm 1, cực hiếm 2, … hoặc quý hiếm n.Điều kiện IN vào SQL Server có cách gọi khác là toán tử IN.

Ví dụ - với cái giá trị chuỗi

SELECT * FROM nhanvienWHERE ho IN (‘Smith’, ‘Anderson’, ‘Johnson’);Kết quả trả về vẫn là những hàng từ bỏ bảng nhanvien nếu như họ của nhân viên là Smith, Anderson hoặc Johnson. Vị dùng * vào lệnh SELECT nên tất cả các trường tin tức trong bảng nhanvien sẽ phía bên trong bộ kết quả.


Ví dụ trên đây cũng như như lệnh SELECT bên dưới đây.

SELECT * FROM nhanvienWHERE ho = ‘Smith’OR ho = ‘Anderson’OR ho = ‘Johnson’;Việc dùng đk IN giúp lệnh trông ngắn gọn, dễ dàng nắm bắt hơn.

Ví dụ - với mức giá trị số

SELECT * FROM nhanvienWHERE nhanvien_id IN (1, 2, 3, 4, 10);Kết quả trả về là các nhân viên tất cả ID là 1, 2, 3, 4 hoặc 10. Lệnh trên tương đương lệnh dưới đây.

SELECT * FROM nhanvien WHERE nhanvien_id = 1OR nhanvien_id = 2OR nhanvien_id = 3OR nhanvien_id = 4OR nhanvien_id = 10;Ví dụ - cần sử dụng toán tử NOT

SELECT * FROM nhanvien WHERE ten NOT IN (‘Sarah’, ‘John’, ‘Dale’);Ở ví dụ như trên, bộ kết quả gồm những hàng từ bỏ bảng nhanvien mang tên nhân viên không hẳn là Sarah, John xuất xắc Dale. Đôi khi tìm ra giá trị không hẳn giá trị bạn có nhu cầu sẽ thuận lợi hơn. Ví dụ như nói bên trên cũng tương đương lệnh dưới đây.

SELECT * FROM nhanvienWHERE ten ‘Sarah’AND ten ‘John’AND ten ‘Dale’;
Bài trước: Mệnh đề DISTINCT trong SQL Server

Bài tiếp: Điều kiện IS NULL vào SQL Server


5 ★ 2