Tài liệu xem thêm đề thi và giải đáp đề thi đh khối A từ thời điểm năm 2003 mang đến năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006Môn thi: TOÁN, khối A thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời hạn phát đề PHẦN chung CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) 1. Khảo sát điều tra sự biến thiên với vẽ vật dụng thị của hàm số 32y2x 9x12x4.=−+− 2. Tra cứu m để phương trình sau gồm 6 nghiệm phân biệt: 322x 9x 12x m.−+ = Câu II (2 điểm) 1. Giải phương trình: ()662cos x sin x sinxcosx0.22sinx+−=− 2. Giải hệ phương trình: ()xy xy 3x, y .x1 y1 4⎧+− =⎪∈⎨++ + =⎪⎩ Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mang lại hình lập phương ABCD.A 'B'C ' D ' với ( )()()()A 0;0;0 ,B1;0;0 ,D 0;1;0 ,A' 0;0;1. điện thoại tư vấn M với N thứu tự là trung điểm của AB với CD. 1. Tính khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng A'C và MN. 2. Viết phương trình phương diện phẳng cất A'C và tạo ra với mặt phẳng Oxy một góc α biết 1cos .6α= Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân: 2220sin 2xI dx.cos x 4sin xπ=+∫ 2. đến hai số thực x 0, y 0≠≠ chuyển đổi và vừa lòng điều kiện: ()22x y xy x y xy+=+−. Tìm giá bán trị lớn số 1 của biểu thức 3311A.xy=+ PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn câu V.a hoặc câu V.b Câu V.a. Theo chương trình thpt không phân ban (2 điểm) 1. Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho những đường thẳng: 123d:x y 3 0, d :x y 4 0, d:x 2y 0.++= −−= − = tra cứu tọa độ điểm M nằm trên tuyến đường thẳng 3 chiều sao cho khoảng cách từ M mang đến đường trực tiếp 1d bằng hai lần khoảng cách từ M cho đường thẳng 2d. 2. Tìm thông số của số hạng đựng 26x trong triển khai nhị thức Niutơn của n741x,x⎛⎞+⎜⎟⎝⎠ biết rằng 12 n 202n 1 2n 1 2n 1C C . C 2 1.++ ++++ =− (n nguyên dương, knC là số tổ hợp chập k của n phần tử) Câu V.b. Theo chương trình thpt phân ban thí điểm (2 điểm) 1. Giải phương trình: xxxx3.8 4.12 18 2.27 0.+−− = 2. Mang lại hình trụ có những đáy là hai hình tròn trụ tâm O và O', bán kính đáy bằng độ cao và bằng a. Trê tuyến phố tròn đáy trung khu O rước điểm A, trê tuyến phố tròn đáy trọng tâm O' rước điểm B làm sao cho AB 2a.= Tính thể tích của khối tứ diện OO 'AB. ---------------------------------------Hết--------------------------------------- Cán bộ coi thi không lý giải gì thêm. Họ cùng tên thí sinh: số báo danh: . ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006Môn thi: TOÁN, khối A thời gian làm bài: 180 phút, ko kể thời gian phát đề PHẦN. Trong không khí với hệ t a độ Oxyz, cho hình lập phương ABCD .A 'B'C ' D ' với ( )()()( )A 0;0;0 ,B1;0;0 ,D 0;1;0 ,A& apos; 0;0;1. Gọi