Cách chuyển đổi số thành chữ vào Excel – Bài viết bên dưới đây, hướng dẫn cho chúng ta kế toán cách chuyển đổi số thành chữ vào Excel một cách đơn giản và dễ dàng và dễ dàng.

Bạn đã xem: Viết số tiền bằng chữ trong excel


*

(Hình ảnh: Cách đổi khác số thành chữ vào Excel)

** biến đổi số thành chữ VNĐ trong Excel bởi vnTools:

– Các chúng ta Download Tools đổi số thành chữ.

– Bạn phải thêm vnTools vào Excel. Bên trên thanh công cụ, bạn chọn File => Option.


*

*

– Tiếp theo, các bạn chọn Brown rồi tìm về thư mục đã download đặt vnTools (thông thường đã trong ổ C/Program File, lựa chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.


*

– sau khi đã thêm được vnTools, chúng ta chọn tab vnTools để thao tác đổi số thành chữ. vnTools xuất hiện ở dạng thanh công cụ, bao gồm hộp thoại thao tác tương từ bỏ như các hàm của Excel – trong đó chúng ta có thể chọn ô chứa chuỗi kết quả, ô đựng số đề nghị chuyển đổi,…

– Chú ý: Trường hợp bạn muốn chuyển đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh, các bạn thực hiện tựa như như biến đổi thành chữ theo giờ Việt tuy nhiên thay vị chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).


*

– Bạn click vào V Đổi số thành chữ (VN) để thiết lập bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là đổi số thành chữ giờ đồng hồ Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là thay đổi số thành chữ giờ đồng hồ anh

– kết cấu hàm thực hiện đổi:

=VND(số nên đổi, true): đổi số thành chữ gồm hiện trường đoản cú “đồng” phía sau cùng.

=VND(số buộc phải đổi): chỉ đổi số thành chữ

=USD(số cần đổi, true): đổi số thành chữ theo tiếng anh tất cả từ “Dollar”.

=USD(số bắt buộc đổi): đổi số thành chữ theo tiếng anh.

** chuyển đổi số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Bạn vẫn xem: giải pháp chuyển đổi số thành chữ vào Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ ngôn từ hàm vào.

– sau thời điểm gõ hoàn thành chọn Close & Return bảng tính. Trong bảng tính ta có thể dùng hàm này như các hàm khác của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong con đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File gồm Macro vừa viết thành file *.XLA trong thư mục nói trên) ví như muốn toàn bộ mọi file trong Excel đều sử dụng được hàm này.

** Dưới đây là nội dung hàm thay đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso mod 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx gian lận 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” end If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” over If If (hgchuc = 0) & (hgdonvi > 0) & (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” end If kết thúc If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) and (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) & (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) end If kết thúc If end If Doi3so = Tam end Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” bởi While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 to lớn 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) kết thúc If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” over Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) over Function “

– Chú ý: cần gõ các chữ giờ Việt gồm dấu lại mặc dù khi gõ vào Visual Editor thì nó không hiện chữ Việt. Để chắc ăn thì các bạn chỉ sử dụng Font chữ 1 byte. Vào bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() tuyệt =DSTC() rồi Enter

** chuyển đổi số thành chữ VNĐ bằng giải pháp sử dụng ứng dụng AccHelper:

– Tải ứng dụng đổi số thành chữ AccHelper về máy. 

– sau thời điểm tải về, chúng ta giải nén ra bởi cách: bấm vào phải vào tệp tin vừa mua về -> lựa chọn Extract Here


+ vỏ hộp thoại Add-ins xuất hiện => lựa chọn Browse… => Chọn đường dẫn tới ứng dụng mà về vật dụng tính của khách hàng => chọn File có tên AccHelperEx


– Phần mềm Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở file Excel bất kì, tiếp đến chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go