Từ vựng giờ Anh về chỗ làm việc có không ít chủ điểm, ví như nghề nghiệp, những mối quan hệ khu vực làm việc…Do đó, người học đề xuất chia theo từng công ty điểm nhằm nhớ từ vựng một cách công dụng nhất. Đối với các bạn đã đi làm việc hay chúng ta sinh viên thì list từ vựng giờ đồng hồ Anh về nơi làm việc là chủ thể nhất định không được bỏ qua. Vậy bạn đã có ít “vốn liếng” trường đoản cú vựng giờ Anh về địa điểm làm việc, văn phòng chưa? Làm nắm nào nhằm ghi ghi nhớ chúng? Hãy cùng TOPICA Native tìm hiểu từ vựng giờ đồng hồ Anh về nơi thao tác làm việc qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Bạn vẫn xem: môi trường làm việc chuyên nghiệp tiếng anh

Mục Lục

3. Trường đoản cú vựng giờ Anh biểu đạt nơi làm việc

1. Danh sách từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc, công ty điểm nghề nghiệp

Colleague /kɒliːg/ đồng nghiệp

Company /ˈkʌmpəni/ công ty

Coworker /kəʊˈwɜːkə/ đồng nghiệp

Department /dɪˈpɑːtmənt/ ban

Division /dɪˈvɪʒən/ phòng

Executive /ɪgˈzɛkjʊtɪv/ chuyên viên

Factory /ˈfæktəri/ bên máy

Manager mænɪʤə quản lý, trưởng phòng

Officeˈɒfɪs văn phòng

Organization ɔːgənaɪˈzeɪʃən/ tổ chức

Section /sɛkʃən/ phòng

Staff canteen /stɑːf kænˈtiːn/ căng tin nhân viên

Supervisor /sjuːpəvaɪzə/ giám sát viên

Trade union /treɪd ˈjuːnjən/ công đoàn

Trainee /treɪˈniː/ thực tập sinh

2. Từ vựng tiếng Anh về các đồ dùng trong chỗ làm việc


*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về khu vực làm việc

Ballpoint /ˈbɔːlˌpɔɪnt/ bút bi

Calculator /ˈkælkjʊleɪtə/ đồ vật tính

Computer /kəmˈpjuːtə/ sản phẩm công nghệ vi tính

Desk /dɛsk/ bàn

Drawing pin /ˈdrɔːɪŋ pɪn/ (UK) Thumbtack (U.S) ˈθʌmtæk

Envelope /ˈɛnvələʊp/ phong bì

Eraser /ɪˈreɪzə/ tẩy

Fax /fæks/ thứ fax

Filing cabinet /ˈfaɪlɪŋ ˈkæbɪnɪt/ hộp đựng tài liệu

Folder /ˈfəʊldə/ kẹp đựng tài liệu

Fountain pen /ˈfaʊntɪn pɛn/ bút máy

Glue /gluː/ keo dán dán

Highlighter /ˈhaɪˌlaɪtə/ bút nhấn dòng

Keyboard /ˈhaɪˌlaɪtə/ bàn phím

Label /ˈleɪbl/ nhãn mác

Marker /ˈmɑːkə/ cây bút viết bảng

Monitor /ˈmɒnɪtə/ màn hình

Notebook /ˈnəʊtbʊk/ sổ

Paper /ˈpeɪpə/ giấy

Paper clip /ˈpeɪpə klɪp/ kẹp giấy

Pencil /ˈpɛnsl/ bút chì

Pencil sharpener /ˈpɛnsl ˈʃɑːpənə/ gọt cây bút chì

Push-pin /pʊʃ-pɪn/ gim

Rubber stamp /ˈrʌbə stæmp/ bé dấu

Scissors /ˈsɪzəz/ kéo

Stapler /ˈsteɪplə/ dập gim

Sticky notes /ˈstɪki nəʊts/ giấy ghi nhớ

3. Từ bỏ vựng giờ Anh biểu đạt nơi làm việc

Tích cực

Relaxed rɪˈlækst thư giãn

Challenging ˈʧælɪnʤɪŋ đầy thách thức

Collaborative kəˈlæb(ə)rətɪv thích hợp tác

Motivating ˈməʊtɪveɪtɪŋ có động lực

Engaging ɪnˈgeɪʤɪŋ luôn luôn khuyến kích

Innovative ɪnˈnɒvətɪv ước tiến

Fun fʌn vui vẻ

Casual ˈkæʒjʊəl thân mật

Friendly /ˈfrɛndli/ thân thiện

Professional /prəˈfeʃ.ən.əl/ chăm nghiệp

Tiêu cực:

Toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại

Inconsistent ɪnkənˈsɪstənt/ ko đồng bộ

Demanding dɪˈmɑːndɪŋ đòi hỏi

Unsupportive ʌnsəˈpɔːtɪv ko hỗ trợ, thiếu ý thức hợp tác

Outdated aʊtˈdeɪtɪd/ lạc hậu

Biased ˈbaɪəst/ định kiến

Boring /ˈbɔːrɪŋ/ nhàm chán, tẻ nhạt


*

Từ vựng giờ Anh về địa điểm làm việc

3. Một vài mẫu câu nói tới nơi thao tác làm việc bằng giờ đồng hồ Anh

My office is friendly & motivative place lớn work, so I work very efficiently here. – Văn phòng của tôi là 1 trong nơi lý tưởng và có động lực nhằm làm, cho nên vì vậy tôi đã thao tác làm việc vô cùng tác dụng ở đây.

We are so happy to lớn work in a collaborative workplace. – cửa hàng chúng tôi rất vui khi làm việc trong một môi trường xung quanh hợp tác.

A professional company always has a professional working environment – Một công ty bài bản luôn bao gồm môi trường thao tác làm việc chuyên nghiệp.

No one can be happy in an unsupportive organization. – Không ai có thể vui vẻ trong một đội nhóm chức thiếu tinh thần hợp tác.

I get along well with most personalities. My colleagues were great team players, & we would often meet up after work for drinks or team activities. – Tôi gồm mối quan hệ giỏi với đa số người. Đồng nghiệp của tớ là những người có ý thức tập thể và chúng tôi thường chạm mặt gỡ sau giờ có tác dụng để tám hoặc các chuyển động tập thể.

Our leadership team is collaborative, và we work well towards our common goal. If we have a difference of opinion, we will talk it out in our management meetings. – Đội ngũ chỉ đạo của shop chúng tôi rất hợp tác và shop chúng tôi hợp tác xuất sắc để tìm hiểu mục tiêu chung. Nếu công ty chúng tôi có ý kiến khác nhau, chung tôi sẽ thì thầm trong các buổi họp quản lý.

My coworkers would say that I did my best to work well with everyone and I always put in 100%. They would say that I was consistent, dependable và driven. Đồng nghiệp của tôi nói rằng tôi đã làm rất tốt các bước và hòa đồng với toàn bộ mọi người, tôi luôn luôn nỗ lực 100%. Chúng ta nói rằng tôi là người tự do và ước tiến.

4. Những đoạn hội thoại giờ đồng hồ Anh hội đàm tại chỗ làm việc

B: Hi there – Chào bạn

A: Hi. I haven’t seen you around here before. Have you been working long? – Chào bạn, mình không thấy bạn ở chỗ này bao giờ? chúng ta làm tại đây bao thọ rồi?

B: No, I’ve only been here a few months. I work in the Human Resources Department. – Không, tớ bắt đầu chỉ làm tại đây vài tháng thôi, tớ làm cho ở Ban mối cung cấp nhân lực

A: Oh, you must make more money than I vì then. I’m in Sales. – Thế à, chắc rằng bạn cần kiếm những tiền rộng tớ đấy. Tớ có tác dụng sale

B: Sales sounds like an interesting job. – Sale dường như là một các bước thú vị.

A: It’s okay. Hey, you look lượt thích you could really have a coffee. – Cũng bình thường thôi. Nhưng này, trông như chúng ta sắp có một ly café đích thực ấy.

B: Yes, it’s been a really hectic week. – Ừ đúng rồi, 1 tuần quay cuồng mà.

Với những chia sẻ từ vựng tiếng Anh về nơi thao tác mà TOPICA Native chia sẻ ở trên, chúng ta học sinh, sinh viên và người đã đi làm hoàn toàn có thể tự tin khi diễn đạt về một nơi thao tác làm việc lý tưởng của bản thân bằng giờ Anh rồi đó. TOPICA hy vọng từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc không chỉ là giúp bạn cải thiện vốn tự vốn từ vựng giờ Anh nhưng mà con cải thiện hiệu quả giao tiếp tiếng Anh trong môi trường nơi bạn làm việc nhé. Hãy cho với TOPICA Native nếu bạn muốn trình độ tiếng Anh giao tiếp của doanh nghiệp tốt hơn nữa nhé.