- đối chiếu hơn trong tiếng Anh là gì và được vận dụng thế nào trong giờ đồng hồ Anh?

- cùng cần lưu ý điều gì khí sử dung dạng đối chiếu hơn!

Tất cả số đông thắc này Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp các bạn giải đáp thông qua bài viết dưới trên đây nhé!

*

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được phát âm là kết cấu so sánh giữa 2 hay nhiều vật/người cùng nhau về 1 hay một vài tiêu chí, vào số có 1 vật đạt được tiêu chuẩn được đưa ra tối đa so với những vật còn lại.

So sánh hơn hay được sử dụng cho việc so sánh 2 hay các vật/người với nhau (với các trường hợp đối chiếu 1 vật dụng với tổng thể ta dùng so sánh nhất).

2. Kết cấu so sánh hơn

So sánh hơn với tính tự ngắn và trạng trường đoản cú ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ đạt thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng từ có thêm đuôi “er”S1: công ty ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng người dùng 1)Axiliary V: trợ hễ từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính trường đoản cú dài với trạng từ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính trường đoản cú dàiL-adv: trạng từ dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the kiểm tra more carefully than I did = My friend did the kiểm tra more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được dìm mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước vẻ ngoài so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. để ý khi so sánh hơn

Short adj (Tính tự ngắn)

– với tính từ có một âm tiết: long, short, tall,…=> nếu từ đó kết thúc bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp hai phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– với tính từ có 2 âm tiết chấm dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager sử dụng với most vày là tính trường đoản cú dài).=> ví như từ đó xong bằng phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ chúng ta hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy “happy” là 1 trong tính từ có 2 âm tiết tuy thế khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng kết cấu so sánh rộng của tính tự ngắn.

+ một số trong những tính từ với trạng từ biến hóa đặc biệt khi sử dụng so sánh rộng và so sánh hơn nhất

Long adj (Tính từ bỏ dài)

Là tính từ có rất nhiều hơn một âm tiết (trừ trường hòa hợp 2 âm tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox dìm tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các trường vừa lòng bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng tầm cách)Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về level hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào nơi trống dạng đúng của đối chiếu hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. đài loan trung quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn đáp án đúng

1. I think thủ đô new york is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của những tính từ cùng trạng từ bỏ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

 

2. Hot

 

3. Crazy

 

4. Slowly

 

5. Few

 

6. Little

 

7. Bad

 

8. Good

 

9. Attractive

 

10. Big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn đáp án đúng để điền vào khu vực trống trong số câu sau.

1. He is ....... Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ....... Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ....... In the đô thị than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ....... Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English chạy thử was ....... Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought to be ....... Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. đời yamaha jupiter is ....... Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ....... Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ....... Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ....... Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the thử nghiệm ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ....... Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ....... Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ....... Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ....... Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ....... Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào chỗ trống dạng đối chiếu đúng của từ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the trắng one. 6. I’ll try khổng lồ finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. To lớn the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Đáp án

1. The cleverest2. Longer3. The best4. Cleaner5. More expensive6. More quickly7. More dangerous8. More sweetly9. The most exciting10. The fastest11. The most popular12. The closest 13. Beautifully – most beautifully14. Hotter15. Worse16. Better 17. Big - bigger18. More difficult - the most difficult19. Largest

Chủ điểm ngữ pháp có thể bạn quan liêu tâm

Cấu trúc đối chiếu hơn cũng khá được sử dụng nhiều trong số bài thi tiếng anh. Và nếu khách hàng không nắm rõ cách dùng đối chiếu hơn trong tiếng anh thì rất có thể sẽ bao hàm nhầm lẫn đáng tiếc ảnh hưởng đến tác dụng làm bài của bạn. Vậy nên hãy ôn luyện kĩ càng, cùng để lại những comment, thắc mắc mà bạn đang chạm chán phải nhé.