Ý loài kiến phản hồi sẽ tiến hành gửi mang lại giasuviet.edu.vn: bằng phương pháp nhấn nút gửi, ý kiến phản hồi của các bạn sẽ được thực hiện để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ thương mại của giasuviet.edu.vn. Chế độ về quyền riêng biệt tư.


Trong bài viết này

Applies to:

*
SQL server (all supported versions)
*
Azure SQL Database
*
Azure SQL Managed Instance
*
Azure Synapse Analytics

SQL vps Management Studio (SSMS) extensions are created with C# through the "Visual Studio extension development" workload in Visual Studio. SSMS 18.x is built on the Visual Studio 2017 shell & is subject to the limitations of that environment.

Extension installation in SSMS 18.x can be achieved by deploying the VSIX through Visual Studio or an independent managed package installer. The Visual Studio deployment is outlined below.


Note

SQL server Management Studio extensions cannot be installed via VSIXInstaller under SSMS 18.x.


Visual Studio deployment of an extension for SSMS 18.x

Manual extension installation is accomplished by copying the associated extension files (VSIX) into the mặc định SSMS extensions folder. SSMS automatically checks this folder for extensions at launch. The VSIX deployment can be completed by Visual Studio at project build time.

Locate your SSMS installation & default extensions folder. With default SSMS installation settings, the folder location is C:Program Files (x86)giasuviet.edu.vn SQL server Management Studio 18Common7IDEExtensions.

Launch Visual Studio as administrator.

The tệp tin copy process can be completed by Visual Studio at build time by checking the "Copy VSIX content to the following location" checkbox in the VSIX tab of the project’s properties window. In the textbox below the checkbox, enter the folder location above with a folder for this extension appended. For example: C:Program Files (x86)giasuviet.edu.vn SQL server Management Studio 18Common7IDEExtensionsSampleExtension

*

Build the extension project, a successful build will transfer the extension files to the SSMS extension folder.