- Biểu thức gồm phép tính nhân, phân tách và cộng, trừ thì tính nhân, phân tách trước; cộng, trừ sau.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (13829 + 20718) x 2 = 34547 x 2 = 69094

b) (20354 – 9638) x 4 = 10716 x 4 = 42864

c) 14523 – 24964 : 4 = 14523 - 6241 = 8282

d) 97012 – 21506 x 4 = 97012 – 86024 = 10988


Bài 2

 Mỗi tuần lễ Hường học 5 huyết toán, cả năm học có 175 tiết toán. Hỏi cả năm học tập Hường học từng nào tuần lễ ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

5 tiết: 1 tuần

175 tiết: ? tuần.

Muốn tìm giải mã ta lấy 175 phân tách cho số tiết Toán vào một tuần.

Lời giải đưa ra tiết:

Cả năm Hường học số tuần lễ là :

175 : 5 = 35 (tuần)

Đáp số: 35 tuần.


Bài 3

Tổ trưởng một tổ sản xuất đã nhận được 75000 đồng tiền thưởng với chia các cho 3 người trong tổ. Hỏi 2 tín đồ thì nhận được bao nhiêu tiền thưởng ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

3 người: 75000 đồng

2 người: ? đồng.

- search số tiền một bạn nhận được.

- tìm kiếm số tiền 2 tín đồ nhận được bằng phương pháp lấy số chi phí vừa tìm được nhân với 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

Mỗi người nhận số tiền thưởng là :

75000 : 3 = 25000 (đồng)

Hai người nhận số tiền thưởng là :

25000 x 2 = 50000 (đồng)

Đáp số: 50000 đồng.


Bài 4

Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng từng nào xăng-ti-mét vuông ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Chu vi: 2dm 4cm

Diện tích: ... Cm2 ? 

- tìm kiếm độ lâu năm cạnh của hình vuông bằng cách lấy chu vi phân tách cho 4.

- Diện tích hình vuông bằng độ lâu năm một cạnh nhân với thiết yếu số đó.

Lời giải đưa ra tiết:

Đổi: 2dm 4cm = 24cm

Cạnh hình vuông vắn dài số xăng-ti-mét là :

24 : 4 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông vắn là :

6 x 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36cm2.

 giasuviet.edu.vn


*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp giasuviet.edu.vn


Cảm ơn bạn đã thực hiện giasuviet.edu.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép giasuviet.edu.vn nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.